ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
     ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

2015 year

Volume 1 / 2015:

Volume contents:

 • Mechanisms of public administration;
 • Social and humanitarian policy;
 • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
 • Public service, service at local self-government;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Political Science and Law;
 • Management of social development;
 • Information technology;

Authors: Kovbasiuk Yu., Surmin Yu. P., Fedorchuk V. A., Bielova L., Potii O., Sytnyk G., Andreyev S., Voitovich R., Suray I., Rudovska S., Nelipa D., Piren M., Perzhun I., Kuzmenko Yu., Ignatenko O., Saliyenko E., Karadjova M., Riabtsev G., Marushevskyi G., Solovyov S., Nesteryak Yu., Horban Yu.

Review volume content

Volume 2 / 2015:

Volume contents:

 • Mechanisms of public administration;
 • Social and humanitarian policy;
 • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
 • Public service, service at local self-government;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Political Science and Law;
 • Management of social development;
 • Information technology;

Authors: zha M., Kurnosenko L., Popok A., Popov C., Surmin Yu., Gromova S., Tolstonog V., Avramenko T., Piren M., Dakal A., Dubok I., Suray I., Voronov O., Semenets-Orlova I. Chorna L., Vasilyeva N., Boyko H., Dubych K., Aliiushina N., Obukhovska T.

Review volume content

Volume 3 / 2015:

Volume contents:

 • Mechanisms of public administration;
 • Social and humanitarian policy;
 • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
 • Public service, service at local self-government;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Political Science and Law;
 • Management of social development;
 • Information technology;

Authors: Yu. Kovbasiuk, S. Popov, M. Orliv, O. Baranov, R. Baranov, S. Zavgorodnya, S. Baranov, Lee Zhuytin, . Tanchuk, O. Ustymenko, V. Pryadko, M. Piren, . Orgiets, M. Bilynska, E. Kulginskiy, V. Knjazevych, L. Zhalilo, S. Kustova, R. Lukianchuk, . Lyashchenko, R. Voitovich, S. Vlasenko, S. Gorblyuk

Review volume content

Volume 4 / 2015:

Volume contents:

 • Methodology, theory and history of public administration;
 • Mechanisms of public administration;
 • Public service, service in local government;
 • Regional administration and local government;
 • Social and humanities policy;
 • Information technology

Authors: R. Voitovich, V. Misiura, O. Matvieenko, O. Borysenko, . Borkut, T. Butyrskaya, L. Avedyan, S G. Dmytrenko, R. Lukianchuk, . Gazizov, V. Fedorenko, I. Dunayev, A. Pavliuk, M. Piren, O. Petroe, V. Vasiliev, E. Krasnyakov, I. A. Semenets-Orlova, O. Kondratenko, S. Solovyov

Review volume content


 Useful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine