ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
     ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

2014 year

Volume 1 / 2014:

Volume contents:

 • Public service, service at local self-government;
 • Mechanisms of public administration;
 • Economics, enterprise management and national economy;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Social and humanitarian policy;

Authors:

Knyazev V., Rachynskyi A., Zhydenko N., Matvejciuk L., Golub V., Smyrnova N., Piren M., Semenchenko A., Zhylayev I., Vlasenko R., Nelipa D., Shypilova L., Shoiko V., Guriievska V., Sokolova O., Bojko T., Paramonov A., Voznyi S., Kupriychuk V., Obukhovska T.

Review volume content

Volume 2 / 2014:

Volume contents:

 • Mechanisms of public administration;
 • The philosophy, methodology, theory and history of public administration;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Policy and law;
 • Social and humanitarian policy;

Authors:

Sytnyk G., Andreyev S., Aliiushina N., Kapinos M., Kotenko S., Smyrnova N., Ignatenko O., Poshedin O., Shcherbyna S., Dukhanina T., Piren M., Petroe O., Orlov O.

Review volume content

Volume 3 / 2014:

Volume contents:

 • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
 • Mechanisms of public administration;
 • Public service, service at local self-government;
 • Mechanisms of public administration;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Political Science and Law;
 • Social and humanitarian policy;

Authors:

Surmin Yu., Krasneychuk ., Pelykh A., Stachenko V., Semenchenko A., Poshedin O., Baranov O., Gorban Yu., Ilnytska T., Falko Yu., Fedorenko V., Aliiushina N., Shapran O., Olefirenko O., Pereguda Y., Olefirenko S., Piren M., Klimenko P., Grabovskiy V., Kovalenko T., Shcherbyna S., Kholostova A.

Review volume content

Volume 4 / 2014:

Volume contents:

 • Mechanisms of public administration;
 • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
 • Public service, service at local self-government;
 • Mechanisms of public administration;
 • Regional Administration and Local Self-Government;
 • Political Science and Law;
 • Social and humanitarian policy;
 • Management of social development;
 • Information technology;

Authors:

Kovbasiuk Yu., Kravchenko S., Kuprii V., Holynska O., Hryhorchak ., Kapulovskiy A., Voitovich R., Fedorenko V., Aliiushina N., Zapadynchuk ., Pushko-Tsybulyak E., Musaev I., Rachynska M., Bilynska M., Kulginskiy E., Bortnikova O., Sadovska ., Nowak-Far Artur, Cheshmi Gadgyeva, Mudrak L., Gorbatyuk S.

Review volume content
Useful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine