ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
     ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series Public Administration:

 

 

Volume 1 / 2018

Volume contents:

 

o    Information technology

o    Public service, service in local government

o    Mechanisms of public administration

o    Regional administration and local government

o    Social and humanities policy

Authors:

V. Kuybida, O. Karpenko, V. Namestnik, Y. Nesteryak, O. Barylo, M. Shkliaruk, K. Pavliuk, A. Malyuga, N. Zhydenko, O. Polovtsev, A. Rachynskyi, T. Bielska, S. Poteriaiko, N. Kalashnyk, I. Degtyarova, M. Piren, S. Horbatiuk, A. Klantsa, N. Martynenko, L. Matvejciuk.

Review volume content

 

Volume  2 / 2018

Volume contents:

 

o    Methodology, theory and history of public administration

o    Mechanisms of public administration

o    Social and humanities policy

o    Information technology

Authors:

V. Troschynskyi, P. Sytnyk, V. Kupriichuk, M. Piren, K. Semorkina, D. Zyuz, S. Sorokovska, Ya. Halaniuk, O. Ustymenko, V. Bilyk, A. Klantsa, S. Horbatiuk, N. Pidberezhnyk, O. Rachynska, L. Soloduchina, V. Datsyuk, Y. Nesteryak, V. Ovsianyk, I. Chaplay

 

Review volume content

 

Volume  3 / 2018

Volume contents:

 

o    Methodology, theory and history of public administration

o    Mechanisms of public administration

o    Social and humanities policy

o    Information technology

Authors:

V.O. Andrieiev, H.A. Mahas. K.A. Riabets, T.V. Serohina, Y.A. Savchenko, Zurab Garakanidze, Nata Garakanidze, O.V. Buzun, P.V. Vorona, O.M. Nepomnyashchyy, N.I.O liinyk. V.V. Popova. .I. Repp. V.V. Sokil. N.I. Sokolovska. T.A. Fedorenko. O.I. Shyyan, O.V. Khudoba, D.D. Zayats. O.B. Babych, L.V. Gonyukova, S.P. Karmaliuk, S.Y. Horbatiuk, M.M. zha, L.V. Kurnosenko, N.V. Martynenko, I.S. Pashko,  V.S. Andreychuk, Y.V. Nesteryak, M.I. Piren, O.V. Shmanko, V. Troschynskyi, P. Sytnyk, V. Kupriichuk, M. Piren, K. Semorkina, D. Zyuz, S. Sorokovska, Ya. Halaniuk,  O. Ustymenko, V. Bilyk, A. Klantsa, S. Horbatiuk, N. Pidberezhnyk, O. Rachynska,  L. Soloduchina, V. Datsyuk, Y. Nesteryak, V. Ovsianyk, I. Chaplay

 

Review volume content

 

Volume  4 / 2018

Volume contents:

 

o    Methodology, theory and history of public administration

o    Mechanisms of public administration

o    Social and humanities policy

o    Information technology

Authors:

V.S.Kuibida, O.S.Adamska, A.V.Kozhyna, I.V.Rozhdiestvenska, V.P.Troshchynskyi, V.A.Skuratyvskyi, K..Riabets, V.P.Udovychenko, O.V.Ustymenko, R.V.Leliuk,  L.A.Tusupova, S..Bazyka, S.O.Shaykhet, Y.V.Karpenko, M.M.Bilynska, A.V.Dakal, P.M.Klimenko, V.A.Grabovskiy, G.V.Guseva, T.O.Lukina, .A.Hryshchenko, O.V.Khudoba, O.I.Huk, L.D.Demchenko. Yu.V.Didok, ..Olefir, M.I.Piren, O.V.Karpenko, O.V.Ryzhenko. V.S.Andreichuk

 

Review volume contentUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine