ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

 

Вимоги до наукової статті та її оформлення

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

1.       Структура наукової статті:

o    Шифр УДК

o    Назва статті українською мовою

o    ПІБ автора (співавторів), установа

o    Анотація, ключові слова

o    Назва статті англійською мовою

o    ПІБ автора (співавторів), установа англійською мовою

o    Анотація, ключові слова англійською мовою

o    Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями

o    Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми

o    Мета статті

o    Виклад основного матеріалу

o    Висновки

o    Список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу

o    References (транслітерація)

 

Увага!!!
Під час формування References просимо використовувати такі ресурси:
для траслітерації україномовного тексту

для траслітерації російськомовного тексту

 

Після References розміщується довідка про автора (авторів) у такому форматі:

 

Прізвище, ім’я, по батькові,

Науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, адреса установи

Цитування: бібліографічний опис статті для цитування (див. зразок оформлення статті).

Стаття надійшла:

 

 

2. Оформлення наукової статті:

o    структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;

o    посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими;

o    вторинне цитування не дозволяється;

o    у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

o    таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву;

o    формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків;

УВАГА! Зразок наукової статті, оформленої відповідно до вимог.

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України