ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG    РУС
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Вимоги до наукової статті та її оформлення

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

 1. Структура наукової статті:
 • ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, назва статті, розширена анотація (не менше 100 слів), ключові слова.

УВАГА! Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англійською мовами перед статтею.

Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті та відправити її ??автору на доопрацювання.

 • По­ста­но­в­ка про­бле­ми (опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми).
 • Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.
 • Формулювання цілей (мети)  стат­ті.
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Ви­сно­в­ки і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших досліджень.
 • Список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу.
 • References (транслітерація).

2. Оформлення наукової статті:

 • структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;
 • посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими;
 • вторинне цитування не дозволяється;
 • у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
 • таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву;
 • формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків;
 • мінімальний розмір статті – 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максимальний – 34 тис. (оптимальний розмір статті – 20-24 тис. друкованих знаків).

УВАГА! Зразок наукової статті, оформленої відповідно до вимог.Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України